Universiteto strateginis planas

Ši Universiteto misijagrindžiama akademinės laisvės ir atskaitomybės visuomenei principais ir yra neatimamaVilniaus universiteto teisė ir pareiga. Kiekvienoje iš šių krypčių numatomas metų prioritetas:- Modulinių studijų organizavimas, remiantis ECTS metodologija;- Mokslininkų kvalifikacijos kėlimas, mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo didinimas;- Aktyvi universiteto partnerystė pasaulio ir Europos akademiniuose tinkluose bei programose;- Studentų paramos sistemos tobulinimas;- Viešųjų pirkimų sistemos optimizavimas.

Strateginiam tikslui įgyvendinti numatytos trys programos:- Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas,- Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas,- Studentų rėmimas.

Personalo grupė Užimtų etatų DarbuotojųPedagoginis personalas ,22 Mokslo personalas ,91 Administracijos darbuotojai ,50 Mokslą ir studijas aptarnaujantis personalas ,69 Ūkio personalas ,50 Iš viso: ,82 Taigi, per m.

Per artimiausius metus esminių struktūrinių pokyčių, kurie pakeistų pareigybių santykįnenumatoma: dėstytojai sudarys apie 36 proc. Lentelėje nurodyta pareigybių ir iš valstybės biudžetofinansuojamo darbo užmokesčio kaita.

universiteto strateginis planas

Pareigybių skaičius. Aukščiausioskvalifikacijosspecialistųrengimas irmoksloplėtojimasiš jų valdymoišlaidos2. ValstybinėsreikšmėsVilniausuniversitetobibliotekosveiklosužtikrinimasiš jų valdymoišlaidos3.

Ji susijusi su visais procesais,vykstančiais valstybėje, ir patiria pasaulinių procesų įtaką. Politiniai veiksniai.

Jis teigė nemanantis, kad universitetas negali vykdyti studijų, bet pripažino, kad neigiamas ekspertų vertinimas nebuvo visiškai netikėtas. Studijų ir kokybės vertinimo centras pranešė, kad spalio mėnesį vizitavusi tarptautinė ekspertų grupė neigiamai įvertino dvi iš keturių Lietuvos edukologijos universiteto veiklos sritis. Atsižvelgiant į ekspertų grupės vertinimo išvadas bei Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos pritarimą, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius priėmė sprendimą Lietuvos edukologijos universiteto veiklą vertinti neigiamai. Kaip pagrindinius universiteto trūkumus Strateginio valdymo srityje ekspertų grupė išskyrė tai, kad universiteto strateginis planas neatspindi išorinės aplinkos keliamų iššūkių, pernelyg ambicingas, jam trūksta aiškumo, ypač kokybinių rodiklių srityje, nesuvokiama strateginio plano stebėsenos įgyvendinimo prasmė. Taip pat pastebėta, kad universitetas neatlieka rizikos analizės ir nevaldo rizikos susijungimo, finansų, personalo valdymo srityse.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą toliau — ESbūtina suderinti šaliesmokslinę kompetenciją ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimą su europiniu lygmeniu,kitaip šalis nesugebės ne tik kurti, bet ir įdiegti sparčiai tobulėjančių technologijų, o Lietuvoje 5parengti specialistai nesugebės konkuruoti atviroje ES darbo rinkoje. Šiomis aplinkybėmisnepaprastai svarbu išnaudoti visas ES teikiamas galimybes bei integruoti šalies mokslą ir studijas įES programas.

Kuriant Lietuvoje žinių visuomenę, būtina didinti reikiamų specialistų skaičių beigerinti jų rengimo kokybę, sudarant prielaidas kurti ir kuriant informacines ir kitas technologijasbei kitus žinių visuomenės plėtrai reikalingus produktus. Šalies raidos perspektyvos labaipriklausys nuo to, kaip bus sugebėta išvengti neigiamų visuotinio globalizacijos proceso keliamųpadarinių ir pasinaudoti jo teikiamomis milžiniškomis plėtros galimybėmis. Šiuo aspektu moksloir technikos bei žinojimo apskritai plėtra tampa lemiančiu veiksniu, kokybiškai keičiančiu visosvisuomenės gyvenimo būdą.

Mokslo ir studijų sistemos taip pat ir Vilniaus universiteto, kaip jossudedamosios dalies ir jos plėtros svarba nagrinėjamų procesų atžvilgiu darosi lemiama.

Ekonominiai veiksniai. Plėtojant šalies ūkį universiteto strateginis planas žinių visuomenės kūrimo reikalavimus,didėja aukščiausios kvalifikacijos specialistų įgijusių aukštąjį universitetinį išsilavinimą poreikis. Kita vertus, šalies ūkis dar nėra pajėgus užsakyti mokslinius tyrimus ir nesugeba išnaudoti visųUniversiteto teikiamų galimybių, o tarpusavio ryšiai tarp verslo įmonių ir Universiteto yra persilpni.

Esminis mokslo ir studijų sistemos raidos stabdis yra neadekvatus šios sistemosfinansavimas ir neracionali plėtra. Net ir pastaruoju metu vienam valstybės finansuojamamstudentui skiriamos universiteto strateginis planas yra nuo trijų iki dešimties kartų mažesnės nei ES šalyse, pagal moksliniųtyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidas Lietuva yra toli nuo Lisabonos strategijoje numatytųrodiklių.

universiteto strateginis planas

Dėl to nyksta Universiteto mokslinių tyrimų bei studijų įranga, senėja personalas. Socialiniai veiksniai. Visuomenėje kyla išsilavinimo prestižas, geriau suvokiami aukštojomokslo pranašumai ir būtinybė.

Apie 30 proc.

Populiariausi

Visuomenė vis labiau suprantamokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų svarbą plėtojant šalies ūkį, stiprinant jokonkurencingumą ir inovatyvumą, kuriant naujas darbo vietas ir užtikrinant šalies mokslinękompetenciją. Technologiniai veiksniai. Žinių visuomenės plėtra binarinių paveikslėlių parinktys kelia naujus informaciniųtechnologijų taikymo Universiteto darbe reikalavimus ir formuoja naujus uždavinius.

Informacinės technologijos leidžia beveik neribotai išplėsti aukštojo mokslo prieinamumą šaliesgyventojams, užtikrinti beveik neribotą mokslinės informacijos sklaidą, pagreitinti reikalingosinformacijos paiešką.

Teisinė bazė. Vilniaus universitetas nuo m. Universitetassavo akademinėje veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais teisės aktais: Lietuvos Respublikos 6Konstitucija, Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu m. IX, Kitoje savo veikloje Universitetas vadovaujasi atitinkamais Lietuvos Respublikos teisėsaktais.

2013-2015-ųjų metų strateginis veiklos planas - Vilniaus universitetas

Organizacinė struktūra. Universiteto struktūra per pastaruosius du metus pasikeitėžymiai. Prijungus keturis mokslo institutus Universitete veikė 23 kamieniniai akademiniai ir jiemsprilyginti padaliniai dvylika fakultetų, du fakulteto teises turintys institutai, penki moksloinstitutai ir keturi tarpfakultetiniai studijų ir mokslo centrai.

universiteto strateginis planas

Universiteto struktūroje buvoaštuoni neakademiniai kamieniniai padaliniai. Fizine prasme Universitetą sudaro šeši akademiniai miesteliai Vilniuje ir Kaune.

Strategija

Žmonių ištekliai. Habilituotų daktarų profesorių tarp jų profesorių, atlikusiųhabilitacijos procedūrą — ,24 etatashabilituotų daktarų docentų tarp jų docentų,atlikusių habilitacijos procedūrą — 86 90,9 etataihabilituotų daktarų atlikusių habilitacijosprocedūrą — 45 37,25 etatųdaktarų profesorių — 1 0,5 etataidaktarų docentų — ,59etatodaktarų — ,17 etato.

Mokslinius laipsnius turinčių darbuotojų skaičius sudarodaugiau nei 71 proc.

universiteto strateginis planas

Profesoriaus pareigas ėjo darbuotojai etataidocento — etatai ,vyriausiojo mokslo darbuotojo — 64 80 etataio vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas užėmė etatai darbuotojai. Planavimo sistema. Vilniaus universiteto veikla organizuojama vadovaujantis viešaipaskelbtais ilgalaikiais ir trumpalaikiais strateginiais veiklos planais.

Finansiniai ištekliai.

Pandemijos sukelta krizė: iššūkiai ir sprendimai verslui

Universiteto lėšas sudaro valstybės biudžeto subsidija lėšos skirtosakademinės veiklos išlaidoms padengti, studentų studijų įmokoms padengti, studentųstipendijomstikslinės valstybės biudžeto lėšos valstybės investicijų ir kitoms programomsįgyvendinti, tarptautiniams mainams plėtotiir nebiudžetinės lėšos pajamos iš mokslinės veiklos,pajamos iš ūkinės veiklos ir teikiamų paslaugų, lėšos gautos iš tarptautinių ir kitų fondų beiorganizacijų, studentų studijų įmokos, kitos teisėtai įgytos lėšos.

Apskaitos tinkamumas. Vilniaus universiteto apskaita organizuojama vadovaujantisLietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiaisįstaigų buhalterinę, finansinę ir statistinę apskaitas. Informacinė sistema. Vilniaus universiteto kompiuterių tinklas jungia visus universitetopadalinius ir yra susijungta su Lietuvos, Europos ir pasaulio kompiuterių tinklais. Lokalūs 7kompiuterių tinklai jungia fakultetų ar padalinių kompiuterius bei tinklo serverius.

Universitetekompiuterizuotos visos administracijos darbo vietos, veikia kompiuterių klasės. FunkcionuojaVilniaus universiteto integruota informacinė sistema. Visi darbuotojai ir studentai turi galimybęnaudotis interneto ir elektroninio pašto paslaugomis. Informaciniai ištekliai. Vilniaus universiteto biblioteka savo fonduose yra sukaupusi perpenkis milijonus knygų, periodinių leidinių, rankraščių, retų ir senų spaudinių, grafikos ir kitųdokumentų.

Vilniaus universiteto bibliotekos informacijos išteklių fonde m.

universiteto strateginis planas

Nuo metų kuriamas elektroninis katalogaskasmet papildomas naujais pavadinimais, pasaulinėmis ir nacionalinėmis mokslinės informacijosduomenų bazėmis ir pačios bibliotekos kuriamomis duomenų bazėmis. Vilniaus universitetobibliotekos elektroniniame kataloge m. Vidaus kontrolės universiteto strateginis planas. Siekiant visapusiškai vertinti Universiteto strateginis planas veiklą, veikia vidausaudito skyrius.

Buvovertinamos pagrindinės Universiteto veiklos sritys.

universiteto strateginis planas

Pagrindinis savianalizės rezultatas — atliktastiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių SSGG analizė ir išryškintos pagrindinių Universitetoveiklos sričių problemos.